DENNY TRHOVY PODIEL
(Shr v %, Ind 12+)
22. 4. 2018

Jednotka ( 12,6 )
Dvojka ( 5,8 )
TV Markíza ( 14,5 )
TV Doma ( 3,2 )
TV JOJ ( 13,3 )
PLUS ( 3 )
TA3 ( 2,7 )
Maďarské stanice ( 3,4 )
Dajto ( 3,6 )
WAU ( 2 )

TAM výskum na Slovensku

Spoločnosť PMT, s r.o. bola založená 12.7.2002 s cieľom zabezpečiť na Slovensku realizáciu elektronického merania sledovanosti televízie prostredníctvom píplmetrov. Jej členmi sú Slovenská televízia, TV Markíza, TV JOJ, TA3 a Asociácia mediálnych agentúr (AMA).

Spustením prevádzky píplmetrov sa TV ako aj mediálne agentúry dostali ku korektným dátam TV trhu a výsledky sledovanosti sú k dispozícii nasledujúci deň po dni merania v ranných hodinách, pričom je možné analyzovať každú sekundu z vysielania TV.
Na spracovanie dát z píplmetrov je ako súčasť projektu k dispozícii analytický softvér Infosys a Infosys +, prostredníctvom, ktorého majú odberatelia tohto výskumu prehľad o televíznom správaní štandardných, ale aj užívateľsky definovaných cieľových skupín, diváckych podieloch jednotlivých televízií na TV trhu, ratingoch, lojalite diváka a ďalších údajoch ako napr. počty divákov konkrétnych relácií, alebo ľubovoľne definovaných časových úsekov.

Samotnému spusteniu prevádzky a vytvoreniu panela predchádza zavádzací výskum a reprezentatívnosť panela sa overuje štvrťročne kalibračným výskumom. Obmena panelu je 25% ročne, okrem prvého roku.

Píplmetrové meranie sledovanosti je najväčším kontinuálnym výskumom na SR.

TAM projekt 2 obdobie (február 2010 – jún 2021)


PMT vybralo z výberového konania v apríli 2009 ako realizátora merania pre nasledujúce obdobie opätovne spoločnosť TNS SK. Výberového konania sa zúčastnili traja uchádzači. Nová zmluva je podpísaná na päťročné obdobie od 01. februára 2010. Nový príplmetrový projekt priniesol zmeny vo veľkosti panela, ktorý sa rozšíril na 1200 domácností netto, čím prispel k zlepšeniu štruktúry vzorky a zvýšeniu presnosti merania a možnosti zíkavať relevantné údaje o cieľových skupinách s menším zastúpením v populácii SR. Súčasne sa v novom projekte upravil systém získania opory výberu a zavádzací výskum bol realizovaný zvýšenými vzorkami kontinuálneho (kalibračného) výskumu. Výber domácnosti, rozmiestnenie píplmetrov v domácnostiach stále podliehajú utajeniu aby bola zabezpečená reprezentatívnosť panela. Do projektu boli zapracované aj odporúčania z dvoch predchádzajúcich auditov.

Štandardom projektu sa stala možnosť merania oneskorenej sledovanosti (Time Shift View a VOSDAL). Digitálne vysielanie je merané prostredníctvom audiomatchingu. Do projektu pribudlo tiež meranie sledovania televízie prostredníctvom PC, ktoré sa meria novou technológiou (VirtualMetrom). K dispozícii sú tiež online dáta.

Zabezpečilo sa tiež testovanie nových technológií (RPD alebo PPM), ktoré môžu zlepšiť meranie sledovanosti.

Projekt bol predĺžený dvoma dodatkami, prvým do januára 2016 a druhým až do júna 2021.

TAM projekt 1 obdobie (október 2004 – január 2010)


PMT vybralo z výberového konania v závere roka 2002 ako realizátora spoločnosť TNS SK. Elektronické meranie sledovanosti televízie na Slovensku spoločnosťou TNS SK bolo zmluvne viazané na obdobie 5 rokov od 15.októbra 2004, pričom v roku 2008, prišlo k predĺženiu zmluvy o 2,5 mesiaca ako dôsledok nákladov spojených so zavedením audiomatchingového merania.. Elektronické merače sledovanosti - tzv. píplmetre boli nainštalované v 850 domácnostiach na Slovensku. Domácnosti boli vyberané na základe štandardnej metodiky niekoľkostupňového stratifikovaného výberu s oporou. Umiestnenie píplmetrov v domácnostiach bolo viazané povinnosťou mlčanlivosti a členovia PMT nemali informácie o ich rozmiestnení aby nebola narušená reprezentatívnosť panela.

© 2006 - 2018 PMT, s.r.o. Všetky práva vyhradené  |  Zdroj dát: PMT / TNS   design by INFOTECH INFOTECH